Firma - Jaroslav Brumla

Merhautova 123, 613 00 Brno. IČO: 72482648, DIČ: CZ8303083844, provozovna zapsaná v obchodním rejstříku: Potraviny a Lahůdky Na kopečku, Merhautova 6, 613 00 Brno, IČO: 72482648, DIČ: CZ8303083844.

Obchodní podmínky

Tyto Obchodní podmínky stanoví podmínky pro užití služby on-line objednání, dostupné prostřednictvím webových stránek www.potravinynakopecku.cz/ (dále jen „Služba“). Provozovna Potraviny a Lahůdky Na kopečku prezentuje zboží, které zákazník může prostřednictvím Služby poptávat a při osobním odběru koupit. Služba je určena jednotlivcům, domácnostem i firmám.

K využití Služby je oprávněna fyzická osoba starší 18 let a právnická osoba zastoupená fyzickou osobou, která souhlasí s Obchodními a Produktovými podmínkami, dá souhlas se zpracováním osobních údajů (dále jen „Zákazník“). Zákazníkem se nemůže stát právnická osoba nebo fyzická osoba – podnikatel.

Pro vyloučení veškerých pochybností, smlouva o koupi zboží mezi firmou Jaroslav Brumla a Zákazníkem je uzavřena teprve okamžikem, kdy zboží poptávané Zákazníkem prostřednictvím on-line služby je firmou Jaroslav Brumla potvrzeno o přijetí objednávky sms zprávou Zákazníkovi nebo na email Zákazníka a následně vychystáno na provozovně Potraviny a Lahůdky Na kopečku pro osobní odběr Zákazníka. Zákazník prostřednictvím Služby poptává zboží, které firma Jaroslav Brumla prezentuje na www.potravinynakopecku.cz. Dostupnost zboží prezentovaného na www.potravinynakopecku.cz je vázána na dodavatelích dle objednaného zboží firmy Jaroslav Brumla a na dodržení časové hranice Zákazníkem dle jednotlivých kategorií zboží na objednání. V opačném případě firma Jaroslav Brumla dostupnost zboží negarantuje.

Veškeré poptávky a následný nákup zboží prostřednictvím Služby se řídí specifickými Produktovými podmínkami.

Při převzetí zboží na provozovně Potraviny a Lahůdky Na kopečku, Merhautova 6, Brno 61300 lze zboží zaplatit hotově nebo stravenkami. Nelze platit kartou!

Firma Jaroslav Brumla je oprávněna kdykoli změnit Obchodní podmínky. Nové podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění na www.potravinynakopecku.cz. Má se za to, že Zákazník, který poptává zboží prostřednictvím Služby poté, co změna podmínek nabyla účinnosti, s novými podmínkami souhlasí.

Firma Jaroslav Brumla je oprávněna Službu kdykoli ukončit.

Při registraci zákazníka na www.potravinynakopecku.cz je Zákazník povinen uvést přesné a pravdivé údaje. Pokud dojde u Zákazníka ke změně údajů, je povinen takovou změnu oznámit bezodkladně, a to buď prostřednictvím emailu nebo zněnu provést přímo ve webové aplikaci.

Firma Jaroslav Brumla je oprávněna okamžitě pozastavit či zrušit registraci Zákazníka, pokud se může odůvodněně domnívat, že Zákazník porušuje tyto Obchodní podmínky nebo Produktové podmínky. Zánikem či zrušením registrace nejsou dotčena ta ustanovení Obchodních a Produktových podmínek, která vzhledem ke své povaze přetrvávají.

Vlastníkem a provozovatelem www.potravinynakopecku.cz je firma Jaroslav Brumla, které je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, oprávněna vykonávat majetková práva k www.potravinynakopecku.cz. Firma Jaroslav Brumla svědčí veškerá autorská práva k vlastnímu obsahu, a to včetně vizualizace a designu stránek, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i databázím na internetových stránkách Služby.

Každý kdo navštíví www.potravinynakopecku.cz, je uživatelem těchto internetových stránek (dále jen „Uživatel“) a je povinen se při jejich používání řídit platnými právními předpisy, jednat v souladu s dobrými mravy a těmito Obchodními podmínkami, nepoškozovat dobré jméno a práva firmy Jaroslav Brumla ani práva ostatních Uživatelů.

Uživatel se zavazuje, že zejména nebude:

 • užívat jak celek, tak i jednotlivé součásti internetových stránek jinak, než pro vlastní potřebu tj. zejména nebude nad rámec své potřeby kopírovat, stahovat a šířit obsah uvedených internetových stránek.
 • zasahovat jiným Uživatelům do užívání internetových stránek a jakýmkoli způsobem jim v užití těchto internetových stránek bránit.
 • zasahovat jakýmkoliv způsobem bez souhlasu firmy Jaroslav Brumla do obsahu či technické podstaty internetových stránek.
 • zasahovat do bezpečnosti internetových stránek.
 • využívat internetové stránky pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam) a řetězových zpráv, zasílat na tyto stránky viry nebo jakékoli nebezpečné či škodlivé programy.
 • zasílat ne internetové stránky zprávy obsahující viry, nebo jakékoli nebezpečné či škodlivé programy.
 • vytvářet falešné zprávy (fake) za účelem falšování identity Uživatele, či pokoušet se proniknout na účet jiných Uživatelů.

Zneužití Služby je zakázáno. Za zneužití je považováno zejména:

 • šíření obsahu, který je obtěžující, hanlivý, proti lidské důstojnosti, diskriminující z hlediska náboženství, vyznání, rasy nebo pohlaví, který propaguje násilí či jakékoli další protiprávní jednání či porušování sektorových pravidel.
 • šíření obsahu, který ohrožuje veřejný pořádek nebo oprávněné zájmy jiného Zákazníka, Uživatele či některé ze společností spolupracující s firmou Jaroslav Brumla.
 • získávání neoprávněného přístupu k jiným počítačovým systémům.
 • narušování možnosti užití Služby jinému Zákazníkovi.
 • porušování práv týkající se užití veřejné sítě elektronických komunikací.
 • narušování nebo přerušování sítí nebo internetových stránek spojených s www.potravinynakopecku.cz.
 • tvorba, šíření či skladování elektronických kopií dokumentů a materiálů, které jsou chráněny autorským právem bez předchozího souhlasu jejich vlastníka.

Firma Jaroslav Brumla je oprávněna závadný obsah z internetových stránek odstranit a požadovat a vymáhat po Uživateli, který zneužitím Služby způsobil firmě Jaroslav Brumla škodu, uhrazení této škody v plné výši. Škodou se rozumí jakákoli škoda způsobená firmou Jaroslav Brumla, jiné spolupracující společnosti firmy Jaroslav Brumla nebo škoda, kterou vůči firmě Jaroslav Brumla uplatnily třetí osoby, kterým v důsledku zneužití Služby Uživatelem vznikla škoda. Škodou se rozumí jak přímá škoda, tak jakékoli nezbytně vynaložené náklady a výlohy spojené s uplatnění práva na náhradu škody a odstranění závadného stavu, který zneužitím Služby vznikl. Za škodu je považována také peněžitá pokuta, kterou příslušný správní orgán udělil firmě Jaroslav Brumla za porušení právních předpisů jako důsledek zneužití Služby Uživatelem.

Firma Jaroslav Brumla vyvíjí maximální úsilí ke zkvalitnění Služby. Přesto, s ohledem na technické aspekty Služby, nemůže Zákazníkovi poskytnout garanci stoprocentní dostupnosti Služby a její bezporuchovosti. V případě, že se objeví chyba technického charakteru, může Zákazník závadu nahlásit na telefonické lince a firma Jaroslav Brumla se pokusí závadu bez zbytečného odkladu odstranit.

Přestože firma Jaroslav Brumla vynakládá maximální úsilí, aby zajistila přesnost, věcnou správnost a aktuálnost obsahu www.potravinynakopecku.cz , není možné Uživateli vždy toto garantovat. Z uvedeného důvodu firma Jaroslav Brumla neposkytuje žádnou záruku v tomto smyslu a není odpovědná za chyby, opomenutí nebo technické obtíže, které se při užití internetových stránek mohou objevit. Pokud se firma Jaroslav Brumla dozví o nesprávnosti obsahu a pokud to bude technicky možné a ekonomicky únosné, provede opravu obsahu pokud možno v co nejkratší době.

Firma Jaroslav Brumla nenese odpovědnost zejména za:

 • obsah internetových stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím www.potravinynakopecku.cz, odkazy na stránky třetích osob umístěných na www.potravinynakopecku.cz, reklamu, popřípadě jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím internetových stránek Služby.
 • obsah umístěný na internetové stránky Služby bez jeho souhlasu a vědomí, jestliže pro firmy Jaroslav Brumla není technicky možné a únosné jeho užívání zabránit.
 • nekompatibilitu www.potravinynakopecku.cz s koncovým zařízením, softwarem Zákazníka nebo s jeho připojením k síti elektronických komunikací.
 • technické obtíže, včetně chyb a výpadků spojení s www.potravinynakopecku.cz.

Ustanoveními tohoto článku není dotčena odpovědnost firmy Jaroslav Brumla za vady produktů, které prostřednictvím Služby Zákazník nakoupil ve smyslu obecně závazných právních předpisů.

Firma Jaroslav Brumla postupuje při zpracování osobních údajů Zákazníka v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochranně osobních údajů“), a se získanými osobními údaji nakládá jako s důvěrnými.

Zákazník uděluje firmě Jaroslav Brumla souhlas se zpracování jím poskytnutých osobních údajů (dále jen „Údaje“) podle § 5 Zákona o ochraně osobních údajů. Zákazník souhlasí, aby jeho Údaje byly zpracovávány rovněž zpracovateli a dalšími příjemci pověřenými firmou Jaroslav Brumla. Aktuální seznam zpracovatelů a dalších příjemců, kterým mohou být Údaje zpřístupněny, je k dispozici na internetových stránkách Služby.

Zákazník dává firmě Jaroslav Brumla, případně dalším příjemcům, souhlas ke zpracování jím poskytnutých Údajů za účelem:

 • poskytnutí služby, zejména přijetí poptávky, její zpracování, případní doručení do místa určení, platebních podkladů, komunikaci se Zákazníkem během realizace poptávky a podobně.
 • poskytnutí informací Zákazníkovi o produktech, službách a slevových nabídkách firmy Jaroslav Brumla (zejména emailem, telefonicky, prostřednictvím SMS nebo MMS zpráv).

Zákazník uděluje svůj souhlas se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů po dobu platné registrace. Firma Jaroslav Brumla prohlašuje, že Údaje budou zpracovávány pouze v souladu s účelem vyjádřeným v tomto souhlasu. Údaje Zákazník poskytuje dobrovolně, a to prostřednictvím webové aplikace Služby nebo telefonické linky. Souhlas dle tohoto článku můžete Zákazník kdykoli odvolat, a to prostřednictvím telefonické linky nebo písemně na adrese sídla firma Jaroslav Brumla.

Zákazník má právo na:

 • na základě žádosti o informaci ohledně zpracování Údajů a firma Jaroslav Brumla je povinna takovou informaci bez zbytečného odkladu poskytnout. Obsahem sdělení vždy bude informace o:

  (a) účelu zpracování Údajů; (b) Údajích, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji; (c) povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů Zákazníka; a (d) příjemci, případně kategoriích příjemců Údajů.

 • Dále má Zákazník právo:

  (a) na přístup k Údajům; (b) požadovat opravu Údajů v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů; a (c) kdykoli svůj souhlas odvolat písemným oznámením doručeným firmě Jaroslav Brumla.

 • Pokud se Zákazník domnívá, že firma Jaroslav Brumla, zpracovatel či další příjemce provádí zpracování Údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Zákazníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  (a) požádat firmu Jaroslav Brumla, zpracovatele či dalšího příjemce o vysvětlení; (b) požádat, aby firma Jaroslav Brumla, zpracovatel či další příjemce odstranil takto vzniklý stav; nebo (c) se obrátit s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Tyto Obchodní podmínky, stejně jako veškeré závazky vzniklé v důsledku užití Služby se řídí českým právním řádem. Řešení případných sporů je plně v jurisdikci soudu České republiky místně příslušného podle sídla firmy Jaroslav Brumla.

Firma Jaroslav Brumla neodpovídá za porušení Obchodních nebo Produktových podmínek, pokud bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími její odpovědnost.

GDPR

Prohlášení o zpracování osobních údajů

Subjekt
Zákazník
Správce
Jaroslav Brumla, Merhautova 123, 613 00 Brno, IČ: 72482648
Zpracovatel
Jaroslav Brumla, Merhautova 123, 613 00 Brno, IČ: 72482648
Příjemce
inspekce, audit, kontrolní orgán…

Účel zpracování osobních údajů:

 • Zabezpečení objednávky zákazníka – uvádí na sebe jméno, příjmení, telefonní číslo

Zabezpečení osobních dat:

 • Osobní data jsou v papírové formě
 • Osobní data Subjektu nejsou volně dostupná

Délka úschovy osobních údajů:

 • Pouze do doby předání zboží
 • Jméno, příjmení, telefonní kontakt se dále nevyužívá k marketingovým účelům a jiným tomu podobným praktikám

Podoba souhlasu, úschova, likvidace

 • Souhlas uděluje Subjekt písemně a dobrovolně
 • Subjekt může kdykoliv písemně odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů
 • Správce po předání objednávky likviduje záznam o objednávce a to formu skartování

Produktové podmínky

Ceny zboží uvedené na internetových stránkách jsou závazní v den objednání. V době převzetí je cena stejná jako v den objednání – objednávka. V případě, že je Zákazníkovi doručeno zboží, jehož hodnota je vyšší, než hodnota uvedená v poptávce Zákazníka potvrzené firmou Jaroslav Brumla, má Zákazník plné právo takové zboží neodebrat.

Při poptávce zboží na váhu si firma Jaroslav Brumla vyhrazuje právo na dodání zboží s váhovou odchylkou (dorty, mísy…). Firma Jaroslav Brumla však vyvine nejvyšší úsilí, aby odchylka byla co nejnižší a co nejvíce se blížila požadované váze v poptávce Zákazníka.

Pokud u zboží, jehož cena je určena podle váhy za měrnou jednotku a jehož povaha to umožňuje, Zákazník poptává počet kusů namísto váhového množství, firma Jaroslav Brumla vychystá požadovaný počet kusů. Cena pak bude stanovena podle váhy poptávaného počtu kusů takového zboží.

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.

V ceně zboží není zahrnuta cena obalového materiálu. Výše ceny je závislá na množství objednaného zboží Zákazníkem.

Dostupnost zboží prezentovaného na www.potravinynakopecku.cz je vázána na skladové zásoby a dodání dodavatelů pro firmu Jaroslav Brumla a dostupnost zboží negarantuje. Firma Jaroslav Brumla může počet poptávaných kusů omezit na rozumnou míru. Stanovení velkého množství je vždy na rozumné úvaze firmy Jaroslav Brumla, a to s přihlédnutím k ceně zboží, druhu, skladovým zásobám, možnostem dopravy apod. O nedoručení nadlimitní poptávky, či o jejím omezení ze strany firmy Jaroslav Brumla bude Zákazník vždy předem vyrozuměn.

V případě, že z důvodů, které firma Jaroslav Brumla není schopna ovlivnit, nebude dostupné zboží, které Zákazník poptává, firma Jaroslav Brumla při doručení nabídne Zákazníkovi zboží, které svými vlastnostmi a cenou nejvíce odpovídá poptávce Zákazníka.

Pro vyloučení veškerých pochybností, smlouva o koupi zboží mezi firmou Jaroslav Brumla a Zákazníkem je uzavřena teprve okamžikem, kdy zboží poptávané Zákazníkem prostřednictvím www.potravinynakopecku.cz je firmou Jaroslav Brumla potvrzena emailem či sms zprávou Zákazníkovi. Zákazník poptává zboží, které Firma Jaroslav Brumla prezentuje na www.potravinynakopecku.cz. Dostupnost zboží prezentovaného na www.potravinynakopecku.cz je vázána na skladové zásoby dodavatelů a firma Jaroslav Brumla dostupnost zboží negarantuje.

- je určená jednotlivcům, domácnostem a firmám.

Veškeré poptávky a následný nákup zboží prostřednictvím Služby se řídí také Obchodními podmínkami. Pojmy použité v těchto Produktových podmínkách a definované v Obchodních podmínkách mají stejný význam.

Zákazník zadává svoji poptávku prostřednictvím aplikace na www.potravinynakopecku.cz. Změna poptávky je možná prostřednictvím webové aplikace, případně prostřednictvím telefonní linky. Zrušení, případně změna poptávky je firmou Jaroslav Brumla akceptována pouze v těch případech, kdy je Zákazníkem zadána nejpozději do času uvedeném u jednotlivých produktů nabídky zboží. Zboží je k vyzvednutí a doručováno kterýkoli den v týdnu od 6h do cca 18h a nebo soboty od 7h do 12h.

Zákazník při poptávce zboží na www.potravinynakopecku.cz zadává adresu místa doručení jím poptávaného zboží. Zboží je doručeno k hlavnímu vstupnímu vchodu budovy, jejíž adresa byla uvedena v poptávce Zákazníka jako místo doručení. Možnost vyzvednutí objednaného zboží je na adrese provozovny firmy Jaroslav Brumla.

Firma Jaroslav Brumla usiluje o předání zboží v požadovaném čase, avšak nenese žádnou odpovědnost za nepředání včas, pokud toto bylo způsobeno skutečnostmi, které s přihlédnutím ke všem okolnostem nemohla firma Jaroslav Brumla bez vynaložení nepřiměřených nákladů ovlivnit.

Zboží je v místě předání oprávněna převzít pouze osoba starší 18 let.

V případě, že v dohodnutém čase a na místě určeném Zákazníkem nebude osoba způsobilá k převzetí zboží, zanechá firma Jaroslav Brumla oznámení o uskutečněném pokusu o doručení a informaci, že pro opětovné doručení je Zákazník povinen kontaktovat firmu Jaroslav Brumla.

Marným doručením - předáním není dotčeno právo firmy Jaroslav Brumla požadovat a vymáhat cenu za poskytnutí vynaložených nákladů na předání zboží. V případě požadavku Zákazníka na opětovné doručení Zákazník bere na vědomí, že firma Jaroslav Brumla je mu oprávněna opětovně účtovat cenu za nedodržení produktových podmínek.

K úhradě ceny zboží může Zákazník použít následující - hotovost, stravenky.

Firma Jaroslav Brumla Zákazníkovi doporučuje, aby zboží, které je při převzetí poškozené, nepřevzal.

Tyto Produktové podmínky společně s Obchodními podmínkami Služby upravují podmínky Služby a okamžikem uzavření kupní smlouvy se zákazníkem se stávají nedílnou součástí kupní smlouvy. Produktové podmínky se řídí českým právním řádem. Firma Jaroslav Brumla je oprávněna kdykoli změnit Produktové podmínky. Nové Produktové podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění na www.potravinynakopecku.cz Má se za to, že Zákazník, který poptává zboží prostřednictvím objednávkového systému poté, co změna podmínek nabyla účinnosti, s novými podmínkami souhlasí. Firma Jaroslav Brumla je oprávněna Službu kdykoli ukončit.

Služba

Zákaznická telefonická linka: + 420 777 554 295

Prodejna: +420 608 439 222

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.11.2018